Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości w Ostrołęce powstał w maju 1996 roku. Zasadniczym celem FRP jest promowanie przedsiębiorczości poprzez finansowe wsparcie w postaci pożyczki dla rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą. Środki finansowe na kapitał wyjściowy pochodziły z Banku Światowego przy udziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 921.700,- zł. (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) a także Urzędu Miasta w Ostrołęce - 104.200,- zł.

Z usług finansowych Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, mogą skorzystać osoby fizyczne i krajowe niepaństwowe osoby prawne, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • rozpoczynają lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie byłego woj. ostrołęckiego (obecnie powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski, przasnyski, wyszkowski),
 • należą do jednej z wymienionych niżej kategorii:
  • bezrobotnych;
  • zagrożonych grupowymi zwolnieniami z pracy;
  • otrzymali w okresie ostatnich dwóch lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacają ją bez opóźnień;
  • uzyskali poprzednio pożyczkę ze środków Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości i spłacili bez opóźnień;
  • osoby bezrobotne do 25 roku życia lub osoby bezrobotne legitymujące się dyplomem wyższej uczelni, które nie ukończyły 27 roku życia, na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • podmioty gospodarcze, które zatrudniają lub zatrudnią dodatkowo do 50 osób bezrobotnych (w przeliczeniu na pełne etaty) skierowanych przez urzędy pracy.
 • ich zdolności organizacyjne i techniczne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności;
 • przedstawią wniosek o pożyczkę według obowiązującego w FRP standardowego wzoru.


Maksymalna wartość wsparcia (pożyczki) wynosi do 120.000,- zł.
Minimalny wkład osoby ubiegającej się o pożyczkę wynosi 20% przedsięwzięcia.
Maksymalny okres spłaty pożyczki do 60 miesięcy.
Karencja w spłacaniu kapitału do 6 miesięcy.
Zabezpieczenie spłat pożyczki wynosi minimum 100%kwoty podstawowej pożyczki i może stanowić:

 • poręczenie osób trzecich;
 • hipoteka;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie własność dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy wraz z cesją ubezpieczenia;
 • inne równoważne powyższym, zabezpieczenie majątkowe;
 • weksel z własnego wystawienia „in blanco” bez protestu;

Oprocentowanie:

 • dla firm działających dłużej niż rok – 4,05 %*
 • dla firm działających do roku – 5,85 %*
* Ostateczna stopa oprocentowania pożyczki uzależniona jest od sytuacji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa. (Oprocentowanie pożyczek nie może być niższe niż stopa referencyjna określona przez Komisję Europejską, opublikowaną w Dzienniku Wspólnot Europejskich. Więcej na: http://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

Opłata manipulacyjna pobierana od wartości pożyczki i zależy od okresu na jaki została udzielona pożyczka:

 • 1,00 % dla pożyczek udzielanych na okres do 12 miesięcy
 • 1,50 % dla pożyczek udzielanych na okres od 13 do 36 miesięcy
 • 2,00 % dla pożyczek udzielanych na okres od 37 do 60 miesięcy
Komisja Pożyczkowa odbywa się pod koniec każdego miesiąca.
Wnioski zbierane są w trybie ciągłym.

WNIOSKI POŻYCZKOWE NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE:
Ostrołęckiego Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości / Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości
07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15

Kontakt: tel./fax. 29 769-10-34
 • e-mail: orwp@orwp.com.pl
 • e-mail: frp@orwp.com.pl
 • Obsługa administracyjno – księgowa funduszu – 660057580
 • Specjalista finansowy - 665-301-145
 • Dyrektor - 696030858


Informacje dotyczące rozliczenia środków pożyczki z ORWP-FRP:

Pożyczkobiorca zgodnie z umową pożyczki § 6 pkt 1 jest zobowiązany wykorzystać środki finansowe zgodnie z celem, na który została udzielona pożyczka (§ 1 pkt 1).

 1. faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, powinny być trwale opisane np.: „Faktura VAT nr..... została zapłacona ze środków pożyczki nr ..... udzielonej przez ORWP- FRP”. Imię i Nazwisko Pożyczkobiorcy,
 2. Powyższy opis należy umieścić na oryginale dokumentu księgowego.
 3. Dokumenty potwierdzające opłacenie faktury w formie przelewu powinny mieć załączoną kserokopię przelewu bankowego.
  W przypadku dokonania zapłaty gotówkowej należy załączyć potwierdzenie zapłaty.
 4. Wszystkie dokumenty załączone do informacji finansowej powinny być przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (podpis pożyczkobiorcy i data).
 5. Rozliczenia środków należy dokonać w terminie 3 miesięcy od ich przekazania. W przypadku wydłużającego się okresu wydatkowania środków finansowych niezbędna jest pisemna informacja od pożyczkobiorcy.

Nie przedłożenie „rozliczenia środków” skutkować będzie wypowiedzeniem umowy pożyczki.