Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości

Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości (ORWP) został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim – Wydział I Cywilny w Ostrołęce w dniu 15 lutego 1994 roku, przyjmując formę organizacyjno - prawną stowarzyszenia. Głównym celem statutowym działalności stowarzyszenia jest:

  • świadczenie usług na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
  • wspieranie w realizowaniu własnych inicjatyw gospodarczych;
  • edukacja na poziomie szkoły średniej i policealnej oraz studiów wyższych.

Na początku działalności głównym celem statutowym było przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społeczno - ekonomicznym, które ujrzały światło dzienne w efekcie transformacji społecznej po 1989 roku.

Działania ORWP przyczyniły się w znacznym stopniu do ograniczenia bezrobocia oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Mając na uwadze potrzeby regionu, stworzono kompleksowy system pomocy bezrobotnym w uzyskaniu pracy, rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Na system ten składały się kolejno powstające, niezależne i ściśle ze sobą współpracujące jednostki organizacyjne ORWP tj., Biuro Pośrednictwa Pracy, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorczości. Organizowanie instytucjonalnego wspierania dla bezrobotnych oraz MSP odbywało się w latach 1995-1996. Następnymi kierunkami działalności stowarzyszenia była budowa instytucji edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych na poziomie szkoły średniej i policealnej oraz wyższych studiów zawodowych. Tak więc w 1997 r., system uzupełniono o Mazowiecką Szkołę Ekonomiczną. Szkoły średnie (Liceum Zawodowe, Technikum Handlowe) i policealna (Policealne Studium Informatyczne) dawały możliwości kształcenia na poziomie średnim. W 2002 r. powstała Wyższa Szkoła Ekonomiczno – Społeczna. Uczelnia otworzyła możliwości kształcenia merytorycznego i praktycznego zarządzania dla lokalnej gospodarki na poziomie wyższym zawodowym. Ofertę kształcenia skierowano do przedstawicieli lokalnej społeczności ze względu, między innymi na brak środków na edukację w innych ośrodkach, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej lub też pozyskania pracy w tym regionie. Działania Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej mają na celu wykreowania profesjonalnego przedsiębiorcy w nowych warunkach społecznych i gospodarczych.